Publiceringsdatum: 16 januari, 2024

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR OPTIQUEUE NORDICS AB

Bäste användare,

Personuppgiftspolicyn avser tjänster och produkter som tillhandahålls på dibz.se, (gemensamt benämnt "Tjänsterna") som tillhandahålls av OptiQueue Nordics AB, organisationsnummer 559286–3251 med adress Drottninggatan 78, 111 36 Stockholm, Sweden ("vi" eller "oss").

Tjänsterna innebär att du förser oss med per dig, som vi sedan delar till de tredje parter som du valt att vi ska göra det till. Detta innebär att personuppgifterna kommer att behandlas av dessa tredje parter som personuppgiftsansvariga, i enlighet med deras vid var tid gällande personuppgiftspolicy.

Din integritet är viktig för oss. Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 ("GDPR"), ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med "personuppgifter" menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet, och som behandlas inom ramen för Tjänsterna.

Detta dokument innehåller information om vår insamling, användning och behandling av personuppgifter, vilka parter vi kan komma att dela personuppgifter med och dina rättigheter i relation till dina personuppgifter. När du använder Tjänsterna kommer vi att behandla personuppgifter för flertalet ändamål, som anges nedan.

1. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vi samlar in och använder följande typer av personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsterna och för de syften som anges nedan:

(a) namn;

(b) e-postadress;

(c) telefonnummer;

(d) bokföringsadress;

(e) personnummer;

(f) lösenord;

(g) användarnamn;

(h) skola;

(i) inkomst;

(j) typ av inkomst;

(k) eventuell arbetsgivare och kontaktinformation till sådan arbetsgivare;

(l) eventuellt medlemskap i hyresrättsförening/bostadsrättsförening och kontaktinformation till sådan hyresrättsförening/bostadsrättsförening;

(m) nuvarande och önskad boendeform; och

(n) antal barn i hushållet.

(o) önskad hyra

(p) antal önskade rum

Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsterna eller en del av Tjänsterna utan att behandla personuppgifterna ovan. När du använder Tjänsterna kommer viss information att inhämtas automatiskt av oss, inklusive:

(a) information om din användning av Tjänsterna;

(b) information som uppges av dig vid kontakt med vår kundservice;

(c) innehåll som du publicerar, laddar upp och/eller bidrar med till Tjänsterna; och

(d) teknisk data, vilket kan inkludera den URL du befann dig på när du navigerade till Hemsidan, din IP-adress, unikt enhets-id, information om nätverks och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

2. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN OCH LAGLIG GRUND

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

(a) Namn, e-postadress, telefonnummer, bokföringsadress, personnummer, lösenord och användarnamn för att administrera ditt konto, säkerställa tillhandahållande av Tjänsterna och integration med tredje parts tjänster, och att annars tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med användarvillkoren. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är baserad på nödvändigheten att vi uppfyller vårt avtal med dig;

(b) Personuppgifterna i punkten a ovan samt inkomst, typ av inkomst, information till eventuell arbetsgivare och hyresgästförening/bostadsrättsförening, nuvarande och önskad boendeform, antal barn i hushållet, önskad hyra, antal önskade rum samt antal ködagar tillhörande varje kösystem för att administrera din anmälan till önskade leverantör av kö och regelbundet logga in och uppdatera dina uppgifter. Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål är baserad på nödvändigheten att vi uppfyller vårt avtal med dig;

(c) Namn, e-postadress och telefonnummer för att skicka dig notifieringar och meddelanden via e-post och sms, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra och närstående tredje parters produkter och tjänster, baserat på vårt berättigade intresse att skicka marknadsföringsmaterial till dig om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av samt för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsterna och användarvillkoren, baserat på vårt berättigade intresse att hålla dig uppdaterad om utvecklingen av Tjänsterna (som nya funktioner) och de villkor du har samtyckt till genom att använda Tjänsterna;

(d) Information om din användning av Tjänsterna, information som anges vid kontakt med kundservice och innehåll som du publicerar, laddar upp och/eller bidrar med till Tjänsterna för att personifiera och förbättra din upplevelse av tjänsterna, baserat på vårt berättigade intresse att ge dig en anpassad upplevelse som är skräddarsydd efter dina preferenser.

(e) Information om din användning av Tjänsterna och annan tekniska data för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsterna (för att kunna uppfylla vårt avtal med dig) och för att förhindra användning av Tjänsterna i strid med användarvillkoren, baserat på vårt berättigade intresse att se till att våra Tjänster inte missbrukas och för att skydda oss själva och våra andra användare;

(f) Information om din användning av Tjänsterna för att verkställa användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och om nödvändigt även tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet baserat på vårt berättigade intresse att skydda vårt företag, våra Tjänsteanvändare och annan tredje part; och

(g) för att fullgöra förpliktelser enligt lag, baserat på vår förpliktelse att efterfölja tillämpliga lagar och regler.

För behandling av personuppgifter som grundar sig på vårt berättigade intresse har vi gjort en avvägning mellan vikten av vårt berättigade intresse och vad personuppgiftsbehandlingen innebär för dina intressen och din rätt till privatliv, och kommit fram till att vårt berättigade intresse kan utövas utan ett intrång i din rätt till privatliv som förhindrar personuppgiftsbehandlingen.

3. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Som huvudregel lagrar vi dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla Tjänsterna, såvida det inte finns en juridisk skyldighet att lagra personuppgifterna längre.

Efter att du har avslutat ditt konto lagras personuppgifterna kopplade till ditt konto i högst 1 095 dagar.

Kontaktuppgifter till dig som används för marknadsförings- och informationsutskick lagras så länge som ditt konto är aktivt, och raderas om du avregistrerar dig från våra utskick, förutsatt att de inte behövs för att fortsätta tillhandahålla Tjänsterna till dig.

Personuppgifter som används för att förbättra Tjänsterna och utveckla nya tjänster anonymiseras så fort som möjligt, dock inte längre än 36 månader från det att de skapades eller inhämtades.

Personuppgifter som i förekommande fall används för att verkställa användarvillkoren och/ eller skydda våra rättigheter lagras under tiden för pågående ärenden, och raderas i enlighet med tillämpliga tidsfrister för preskription (tre år i konsumentförhållanden och tio år i övriga fall).

Personuppgifter som behandlas enligt en rättslig förpliktelse lagras så länge som den rättsliga förpliktelsen anger att personuppgifterna ska lagras. Detta inbegriper när personuppgifter lagras för bokföringsändamål, där bokföringsuppgiften lagras under innevarande år samt fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till de köer du anger. Vi kommer också att dela med oss av dina personuppgifter till våra partners, leverantörer samt närstående tredje parter för ovan angivna syften. De bostadsköer som Tjänsten omfattar kräver personuppgifter i samband med registrering. Därför kommer vi dela de personuppgifter som du uppgett till oss, till dessa bostadsköer i enlighet med vad de efterfrågar för information. De bostadsköer vi delar personuppgifter med använder uppgifterna för bostadssökande.

Vår data kan också delas med tredjeparts marknadsföringsplattformar genom en pixel om du registrerar dig via dessa sidor. De sociala medieplattformar där data delas inkluderar Google, Meta, TikTok, Twitter, Snapchat och Bing.

Vi delar även dina personuppgifter med leverantörer av IT-tjänster och betalningstjänster i och utanför EU/EES där du kan ha lägre skydd för dina personuppgifter. Du kan få ytterligare information om överföringen genom att kontakta oss hello@dibz.se

5. COOKIES, BEACONS OCH ANNAN TEKNOLOGI

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixlar, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen kontakta oss på: hello@dibz.se

6. RÄTTSLIGA FÖRELÄGGANDEN OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan använda, lagra och dela din information som till följd av förelägganden (såsom husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tror att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Information som vi erhåller om dig, inklusive ekonomisk information, genom Hemsidan när du använder Tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada.

7. ÖVRIGA SAKER DU BEHÖVER VETA

Länkar till andra hemsidor

Du bör vara medveten om att när du besöker vår Hemsida kan du hänvisas till andra hemsidor som drivs av tredje parter där deras insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn på deras hemsidor kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi uppgivit i denna personuppgiftspolicy.

Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom att ladda upp en ny policy på Hemsidan. Om ändringarna är väsentliga kommer vi även att skicka ett separat meddelande till dig eller meddela dig på annat lämpligt sätt, och, om det behövs enligt tillämplig lag kommer vi be om ditt samtycke.

Dina rättigheter enligt EU-lagstiftning

Du kan när som helst motsäga dig behandlingen av dina personuppgifter avseende direkt marknadsföring. Du kan även dra tillbaka ditt samtycke om du givit ett sådant. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och vi kan komma att fortsätta behandla dina personuppgifter baserat på andra lagliga grunder, med undantag för direkt marknadsföring.

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig kostnadsfritt en (1) gång varje kalenderår. Begär du ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna. Om behandlingen är baserad på den lagliga grunden berättigat eller allmänt intresse så har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. Om du gör detta kommer vi inte längre få behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa att våra berättigade skäl för behandlingen väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter – förutsatt att behandlingen inte sker för fastställandet, utövandet eller försvarandet av rättsliga anspråk.

Om behandlingen är baserad på den lagliga grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på följande adress: hello@dibz.se eller OptiQueue Nordics AB, Drottninggatan 78, 11 136, Stockholm. För att försäkra oss om att du erhåller ett skyndsamt svar, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-postadress som användes vid registrering. Observera att du ska underteckna ditt meddelande för att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan hitta mer information om lokala dataskyddsmyndigheter genom att klicka på följande länk: information om dataskyddsmyndigheter.

Ikraftträdandedatum: 16 januari, 2024

Med stöd av:

SSEBL
Kontakt
  • OptiQueue Nordics AB
  • Drottninggatan 78
  • 111 36 Stockholm
  • Org. nr. 559286–3251
  • hello@dibz.se

All rights reserved. © OptiQueue Nordics AB